O časopisu

Posláním časopisu je rozšíření dosavadního spektra odborných periodik pro oblast muzikologie a choreologie o další periodikum se specifickým zaměřením.

V muzikologické části bude Živá hudba preferovat oblasti dosavadními českými muzikologickými časopisy nereflektované nebo reflektované nepatrně. Konkrétně jsou to:

  • hudební teorie včetně teorie interpretace,
  • etnomuzikologie,
  • organologie (včetně etnoorganologie),
  • hudební historiografie s akcentem na dějiny hudby 20. a 21. století,
  • hudební estetika, hudební psychologie, hudební management.

V choreologické části se jedná o problémově koncipované studie ze všech oblastí choreologie a etnochoreologie včetně témat historických vzhledem k tomu, že pro oblast studia tance v Česku neexistuje žádné jiné specializované vědecky zaměřené periodikum.

Časopis navazuje na starší neperiodický sborník s historií sahající až do roku 1959.

  • Publikování příspěvků se řídí Etickým kodexem časopisu Živá hudba
  • Datum vzniku časopisu: 5. leden 2011 (datum přidělení ISSN)
  • Periodicita: Jednou ročně
  • Vydává: Akademie múzických umění v Praze

Časopis Živá hudba můžete zakoupit v obchodě Nakladatelství akademie múzických umění v Praze.