Pro autory

Periodikum Živá hudba vychází jednou ročně, vědecké studie k recenzování a otištění jsou přijímány průběžně.

Stati a studie

Příspěvky by měly být reprezentativní texty na nosná témata základního výzkumu v oblasti teorie hudby, teorie a dějin tance, etnomuziokologie a etnochoreologie, případně i dalších příbuzných oborů. Jsou přijímány studie v rozsahu do 36 000 znaků textu včetně poznámkového aparátu (notové přílohy, obrázky apod. zvlášť). Texty mohou být česky, slovensky, anglicky nebo německy (+ titul, abstrakt a klíčová slova v původním jazyce a v angličtině). Rukopisy jsou recenzovány anonymně dvěma nezávislými lektory. Autoři přikládají rovněž svůj stručný český, anglický nebo německý životopis v rozsahu cca 5–10 řádků a podle přání i poštovní nebo e-mailovou adresu ke zveřejnění.

Materiály, Recenze a Zprávy

Jsou přijímány také materiálové studie, překlady významných textů, stručnější zprávy z konferencí, recenze knih, sborníků, diskusní příspěvky apod. Příspěvky do těchto rubrik recenznímu řízení nepodléhají.

Recenzní řízení

Všechny příspěvky v rubrice „Studie a stati“ procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Studie jsou nejprve posouzeny redakcí z hlediska zaměření, jazykové úrovně a etických a formálních pravidel, a poté předány dvěma nezávislým recenzentům k posouzení. Text může být

  • doporučen k publikování,
  • doporučen k publikování po úpravách,
  • doporučen k publikování po zásadnějších úpravách a s novým recenzním posudkem, nebo
    odmítnut.

Recenzenti vyplní předepsaný recenzní formulář, který je archivován. Recenzenty mohou být členové Redakční rady, kromě redaktorů, nebo jiní odborníci. Pokud je autorem studie člen Redakční rady nebo redaktor, musí být oba recenzenti vybráni z okruhu mimo Redakční radu. Redakce rozhoduje o tom, v kterém z připravovaných čísel bude text publikován.

Texty určené k publikování v ostatních rubrikách časopisu recenzním řízením neprocházejí.


Ke stažení:

  • Podrobná pravidla pro formální úpravu, bibliografii a citace, vkládáná grafiky, vyznačovací písma apod.
  • Etický kodex časopisu Živá hudba.

Rukopisy se dodávají v tištěné nebo elektronické podobě na adresu redakce.