Hana Strejčková:
Cesta neutrální masky ve výuce nonverbálního divadla

Stati a studie / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

Abstrakt V předkládané studii se pozornost upíná k elementární cestě neutrální masky dle metody Jacquese Lecoqa. Kvalitativní analyticko-komparativní design výzkumného šetření hledá paralely průpravného cvičení ve vztahu ke starověké filozofii, antropologii a teatrologii a cílí na rozvíjení potenciálu neutrální masky v uměleckém vzdělávání zaměřeným na divadlo. Důraz je kladen na longitudinální proces, jenž se opírá o tři pilíře: vlastní zkušenost – teoretické poznatky – pedagogická praxe. Výchozím impulsem je právě paradox, že motivace či motor pro cvičení s neutrální maskou nikdy nesouvisí s konkrétním charakterem, ale vždy vychází z realistické situace či prostředí. Pozornost je proto věnována klíčovým fázím elementární cesty, imaginované poutě přírodní scenérií. Do popředí se tímto dostávají pojmy jako stav přítomnosti, dynamika, ztělesnění prostoru, univerzální poetické uvědomění, dramatický moment, hierarchie, peripetie, gradace napětí, katarze. Elementární cesta neutrální masky se v kontextu interdisciplinárních úvah rozvíjí do dalších rozměrů a z určitého pohledu se stává esencí nonverbálního divadla.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5